Efeler Ziraat Odası Başkanlığı

Süresi doldu

Aydın Ziraat Odası, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunuyla 1963 yılında kurulmuş olup kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, mesleki disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerinin korumak maçıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

2012 yılında Aydın İlinin Büyükşehir olması nedeniyle kurumun adı daha sonra Efeler Ziraat Odası olarak değişmiştir. Bir hizmet binası ve 2 adet toplantı salonu mevcuttur. Kurumda hâlihazırda 3 personel,1 Genel sekreter, 1 tarım danışmanı çalışmaktadır. Odanın görev yetkileri;

-              Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme, endeks ve istatistiki çalışmaları yapmak ve yayımlamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek

-              Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili önerilerde bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere, biçerdöver kontrolleri için oluşturulacak komisyonlara ve gerekli gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek.

-              Tarımın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulması hususunda Birliğe önerilerde bulunmak.

-              Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve önerilerde bulunmak.

-              Çiftçi kayıtlarını tutma, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek.

-              Çiftçilerin tarımsal girdilerini teminen her türlü faaliyette bulunmak.

-              Yurt içi veya yurt dışı fuar, sergi düzenlemek ve katılmak, müsabakalar düzenlemek.

-              Mesleki ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi göndermek.

-              Yurt içi ve Birliğin izniyle yurt dışındaki diğer meslek odaları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

-              Çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personeli istihdam etmek.

-              Kuruluş amacına uygun olarak kooperatif ve şirket kurmak, iştirak etmek ve sigorta acenteliği yapmak

-              Odalara kayıtlı muhtaç çiftçi çocuklarının, yurt içinde eğitimleri veya ihtisas ya da stajları için Birliği onayı ile burs vermek.

Kurumumuz 2017 yılından beri tarım danışmanı istihdam etmektedir. Tarım üretiminde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak, ürün kalitesini yükseltmek, çiftçilerin gelirlerini artırmak ve bütün bunların sonucunda da sürdürülebilir tarımı geliştirmek tarım danışmanının temel hedefidir. 2017 yılından bu yana tarım danışmanlığı birimi bu kapsamda 2018 yılında 1380, 2019 yılında 630 işletme ziyareti gerçekleştirerek çiftçilerin tarımsal üretimleri ve tarımsal sorunları hakkında görüşmeler yapmış, 5 ana konuda( zeytin, incir, kestane, pamuk, çilek yetiştiriciliği) 500 adet çiftçi mektubu-broşür vb. doküman dağıtımı yaparak bilgilendirme yapmıştır.  Çiftçilerin tarımsal bilgi ve tecrübelerini arttırmak, yeni metot ve teknolojileri yerine tanıtmak amacı ile çiftçi gezileri düzenlenmiş ve 2018 yılında yaklaşık 200 çiftçiyi 2019 yılında 525, (pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yılında fuar ziyareti yapılamamıştır) 2022 yılında 190 çiftçiyi Tarım Fuarlarına götürülmüştür. Yeni tarımsal çeşitlerin ve teknolojilerin çiftçilerimize tanıtılması ve benimsetilmesi amacı ile üreticimize demonstrasyon amaçlı olarak Nazilli Pamuk Araştırma Enstitümüzün tescil ettiği SC2079 yerli pamuk çeşidinin ekimi yapılmış, çeşitli organik içerikli ürünlerin tarla da uygulamalarını yıllar içinde gerçekleştirmiştir. Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğini, güvenli gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişimini, yeşil çevreyi koruma amacıyla üreticilerimize iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamaları kapsamında hizmet vermektedir..

Odamızda mevcut 16000 üzerinde kayıtlı üretici bulunmaktadır.

Bu yapılan ÇKS dosya işlemlerinin yanında ayrıca çiftçilik belgesi, pazarcı belgesi, beyan değişikliği, imza sirküsü, yol belgesi, plak tescil belgesi düzenlemek gibi çeşitli işlemlerde odamız tarafından yapılmaktadır.

©2017 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com